Algemene Voorwaarden

Definities

1.1 Ikverzekerhetbeste.nl /Ikverzekerhetbeste.nl/ MOV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1057JT) Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74535234.

1.2 Agenten: alle contact center medewerkers die in dienst zijn bij Ikverzekerhetbeste.nl en die door Ikverzekerhetbeste.nl worden ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst.

1.3 Diensten: de door Ikverzekerhetbeste.nl te verrichten diensten bestaande uit contactcenter activiteiten in de ruimste zin des woords, waaronder markt- en opinieonderzoeken en callcenter activiteiten, welke worden verricht door middel van [inbound (inkomende) en] outbound (uitgaande) telefoongesprekken [en/of (digitale) schriftelijke communicatie] met [consumenten].

1.4 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Ikverzekerhetbeste.nl een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten in het kader van de Diensten.

1.5 Overeenkomst: de door Ikverzekerhetbeste.nl met Opdrachtgever gesloten dienstverleningsovereenkomst met inbegrip van de dienstenbeschrijving.

1.6 Wet- en regelgeving: de Wet Oneerlijke Handelspraktijken, de Wet Koop op Afstand, de Telecommunicatiewet (waaronder het Bel-Me-Niet-Register), de Wet Bescherming persoonsgegevens en de Code Telemarketing. 1. Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden van Ikverzekerhetbeste.nl zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, leveringen, opdrachtbevestigingen, facturen en op alle door of namens Ikverzekerhetbeste.nl gesloten overeenkomsten en door of namens Ikverzekerhetbeste.nl verrichte handelingen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij – en voor zover – deze voorwaarden uitdrukkelijk door Ikverzekerhetbeste.nl zijn aanvaard.

2.3 Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijken van een of meer bepalingen van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

2.5 Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door Ikverzekerhetbeste.nl worden gewijzigd.

2.6 De algemene voorwaarden van Ikverzekerhetbeste.nl zijn ook van toepassing op aanvullende en/of nieuwe opdrachten van de Opdrachtgever. 2.7 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op de algemene voorwaarden van Ikverzekerhetbeste.nl zullen slechts van kracht zijn, indien – en voor zover – zij schriftelijk tussen Ikverzekerhetbeste.nl en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. 2.8 De in het vorige lid bedoelde afwijkingen en/of aanvullingen gelden slechts voor de desbetreffende opdracht. Voor elke nieuwe/aanvullende opdracht dienen afwijkingen en aanvullingen opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

 1. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen, offertes, uitlatingen en prijzen van Ikverzekerhetbeste.nl, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven door Ikverzekerhetbeste.nl.

3.2 De door Ikverzekerhetbeste.nl uitgebrachte aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige orders van de Opdrachtgever.

3.3 Offertes van Ikverzekerhetbeste.nl zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die tot dan toe door de Opdrachtgever aan Ikverzekerhetbeste.nl is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat zij daarbij alle essentiële informatie aan Ikverzekerhetbeste.nl heeft verstrekt.

3.4 Overeenkomsten komen pas tot stand na schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door Ikverzekerhetbeste.nl dan wel op het moment dat Ikverzekerhetbeste.nl met de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen. 1. Tarieven/ prijzen/ wijzigingen/ vaste prijs

4.1 De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen en/of heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Ikverzekerhetbeste.nl niet tot het verrichten van een deel van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

4.3 De overeengekomen prijzen zijn inclusief belkosten, waarbij de belkosten voor het bellen naar mobiele nummers maximaal 5% van de totale belkosten mogen bedragen. In het geval het percentage van de belkosten naar mobiele nummers hoger ligt dan 5% van de totale belkosten, zullen deze extra belkosten door Ikverzekerhetbeste.nl bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.4 Ikverzekerhetbeste.nl is gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de CPI (consumentenprijs index) van het CBS.

4.5 Tijdens de looptijd van de Overeenkomst heeft Ikverzekerhetbeste.nl het recht de overeengekomen prijzen en tarieven te wijzigen indien kostprijsverhogende omstandigheden daartoe nopen. De Opdrachtgever wordt [twee (2)] maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld van deze wijziging. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijziging, dan is de Opdrachtgever gerechtigd binnen [twee (2)] weken na ontvangst van de kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking zou treden.

4.6 Indien tussen het moment van uitbrengen van de offerte en het aangaan van de Overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden, is 2Content gerechtigd de voorgestelde prijzen in de offerte te verhogen.

4.7 Indien een vaste prijs is overeengekomen voor alle of bepaalde Diensten en tijdens de uitvoering van de Diensten blijkt dat de verwachte hoeveelheid werk en/of de duur van het werk, omvangrijker en/of meer tijd in beslag neemt dan ingeschat, waardoor in redelijkheid niet van Ikverzekerhetbeste.nl kan worden verwacht de Diensten te verrichten tegen de overeengekomen vaste prijs, dan zal dit worden aangemerkt als meerwerk en is de Opdrachtgever gehouden het meerwerk volledig aan Ikverzekerhetbeste.nl te betalen conform de gebruikelijke prijzen van Ikverzekerhetbeste.nl. 1. Aanpassen Overeenkomst

5.1 Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om, als gevolg van gewijzigde omstandigheden en/of omstandigheden die bij het aangaan van de opdracht niet waren te voorzien en/of onjuiste c.q. onvolledige informatie van de Opdrachtgever, de te verrichten Diensten te wijzigen en/of aan te vullen, dan zal de Overeenkomst in overleg met de Opdrachtgever worden gewijzigd en/of aangevuld. De wijzigingen en/of de aanvullingen op de Overeenkomst en de (mogelijke) kosten daarvan zullen schriftelijk door Ikverzekerhetbeste.nl aan de Opdrachtgever worden bevestigd.

5.2 Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de in lid 1 genoemde wijzingen en/of aanvullingen, dan hebben beide partijen het recht van verdere voortzetting van de Overeenkomst af te zien en zullen de tot dan toe verrichtte Diensten door Ikverzekerhetbeste.nl in rekening worden gebracht. Indien de Opdrachtgever van verdere voortzetting van de Overeenkomst afziet, heeft Ikverzekerhetbeste.nl het recht de kosten en/of schade die Ikverzekerhetbeste.nl door de tussentijdse beëindiging dient te betalen aan de door haar ingeschakelde Derden en Personeel bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. Uitvoering Diensten

6.1 Ikverzekerhetbeste.nl heeft ten aanzien van de door haar te verrichten Diensten een inspanningsverplichting.

6.2 Ikverzekerhetbeste.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ikverzekerhetbeste.nl zal ervoor zorgen dat zij haar Agenten van voldoende training, opleiding en begeleiding voorziet, zodat de Diensten optimaal kunnen worden verricht.

6.3 Termijnen voor de voltooiing van de te verrichten Diensten zoals opgenomen in de Overeenkomst zijn nimmer een fatale termijn. Ikverzekerhetbeste.nl zal haar uiterste best doen om de overeengekomen termijnen te realiseren maar de enkele overschrijding van overeengekomen termijnen zal geen verzuim van Ikverzekerhetbeste.nl opleveren. De Opdrachtgever zal alsdan geen recht hebben op schadevergoeding noch kan de Opdrachtgever aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

6.4 Het is Ikverzekerhetbeste.nl toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst en om bepaalde werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. De hiermee gerelateerde kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.5 Ikverzekerhetbeste.nl zal de door de Opdrachtgever aan Ikverzekerhetbeste.nl er beschikking gestelde gegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

6.6 Ikverzekerhetbeste.nl verricht de Diensten volgens de wetgeving en zelfregulering codes van Dutch Dialogue Marketing Association. Ikverzekerhetbeste.nl staat er jegens Opdrachtgever voor in (en is ertoe gehouden) alle voor Ikverzekerhetbeste.nl relevante Wet- en Regelgeving na te leven.

6.7 Ikverzekerhetbeste.nl zal ervoor zorgen dat bij ieder commercieel telefoongesprek met een consument het Recht Van Verzet en de mogelijkheid tot inschrijving in het Bel-Me-Niet-Register worden aangeboden, conform het bepaalde in de Overeenkomst.

6.8 Ikverzekerhetbeste.nl zal alle gegevens, updates en voice-logs betreffende de verrichte Diensten maximaal twee (2) maanden na voltooiing van de opdracht aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen. 1. Informatieplicht Opdrachtgever

7.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, documenten en informatie, waarvan Ikverzekerhetbeste.nl onder meer in de offerte en de Overeenkomst aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en volledig aan Ikverzekerhetbeste.nl worden verstrekt.

7.2 Indien de voor voorbereiding en/of uitvoering benodigde gegevens, documenten en informatie niet, niet tijdig en/of onvolledig aan Ikverzekerhetbeste.nl zijn verstrekt, zal de Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Ikverzekerhetbeste.nl gerechtigd zijn om – naar eigen keuze – de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, haar werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten conform de gebruikelijke prijzen van Ikverzekerhetbeste.nl aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3 Indien de Opdrachtgever de verzochte en vereiste gegevens, documenten en informatie niet tijdig of in onvoldoende mate aan Ikverzekerhetbeste.nl ter beschikking stelt, kan Ikverzekerhetbeste.nl niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de onvolkomenheden in de uitvoering van de Diensten en/of de responsverwerking die daarvan het gevolg kunnen zijn. Ikverzekerhetbeste.nl zal de Opdrachtgever alsdan aansprakelijk kunnen houden voor de door Ikverzekerhetbeste.nl geleden schade als gevolg hiervan. 1. Verplichtingen Opdrachtgever

8.1 De Opdrachtgever is gehouden om de door haar gewenste beluren op maandag voor 11:00 uur in de week voorafgaand aan de uitvoering van de Diensten definitief bij Ikverzekerhetbeste.nl aan te vragen. Bij de definitieve aanvraag dient de Opdrachtgever voldoende adressenbestanden aan te leveren zodat het mogelijk is voor Ikverzekerhetbeste.nl om de door de Opdrachtgever verzochte Diensten voor de opvolgende week te kunnen uitvoeren.

8.2 In het geval de voor de uitvoering van de Diensten vereiste adressenbestanden niet op maandag voor 11:00 uur in de week voorafgaand aan de uitvoering van de Diensten bij Ikverzekerhetbeste.nl zijn geleverd, dienen deze adressenbestanden uiterlijk 48 uur, op een werkdag, voor aanvang van de Diensten, in het bezit van Ikverzekerhetbeste.nl te zijn. In het geval de vereiste adressenbestanden minder dan 48 uur voor aanvang van de Diensten worden geleverd aan Ikverzekerhetbeste.nl, is Ikverzekerhetbeste.nl gerechtigd om te factureren conform het leeglooptarief zoals bepaald in de Overeenkomst.

8.3 De Opdrachtgever is gehouden om Ikverzekerhetbeste.nl van tevoren en tijdig te informeren over het wijzigen of het initiëren van promotieacties en/of proposities bij de Opdrachtgever.

8.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat haar medewerkers die betrokken zijn bij de voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst beschikbaar zijn voor Ikverzekerhetbeste.nl en alle medewerking verlenen aan Ikverzekerhetbeste.nl die voor de voorbereiden en uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

8.5 Indien vereist, zal de Opdrachtgever trainingen verzorgen voor medewerkers van Ikverzekerhetbeste.nl, met betrekking tot de producten en diensten van Opdrachtgever, teneinde Ikverzekerhetbeste.nl in staat te stellen aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst te voldoen.

8.6 De Opdrachtgever staat er jegens Ikverzekerhetbeste.nl voor in (en is ertoe gehouden) alle voor de Opdrachtgever relevante Wet- en Regelgeving na te leven.

8.7 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst, is Ikverzekerhetbeste.nl gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Ikverzekerhetbeste.nl in verzuim is en de Opdrachtgever het recht heeft op enige schadevergoeding. Opdrachtgever is daarbij gehouden Ikverzekerhetbeste.nl volledig schadeloos te stellen, onder andere terzake winstderving. 1. Niet-overname medewerkers

9.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van één (1) jaar na afloop van de Overeenkomst met medewerkers van Ikverzekerhetbeste.nl direct of indirect een arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel direct of indirect deze medewerkers van Ikverzekerhetbeste.nl werkzaamheden te laten verrichten. 1. Onmiddellijke beëindiging

10.1 Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de andere partij haar wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, en, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld haar verzuim niet heeft gezuiverd binnen de daarvoor gestelde redelijke termijn.

10.2 Ieder der partijen is voorts gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindiging, zonder dat een ingebrekestelling nodig zal zijn, indien de andere partij: a. failleert of haar eigen faillissement aanvraagt; b. surséance van betaling aanvraagt of indien deze aan haar wordt verleend; c. de andere Partij haar werkzaamheden feitelijk beëindigt; d. onder curatele wordt gesteld; e. een regeling met al haar crediteuren treft, wordt ontbonden of wordt geliquideerd. 1. Betaling

11.1 Ikverzekerhetbeste.nl zal de door haar verleenden Diensten achteraf, op [wekelijkse] basis factureren aan de Opdrachtgever, tenzij partijen nadrukkelijk een vaste prijs zijn overeengekomen in welk geval de facturatie zal plaatsvinden na voltooiing van de opdracht.

11.2 Betaling dient te geschieden binnen twee (2) weken na de factuurdatum.

11.3 Klachten dan wel op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de facturen dienen schriftelijk binnen twee (2) weken na factuurdatum gemeld te worden bij Ikverzekerhetbeste.nl, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op opschorting van de betaling van de factuur dan wel verrekening.

11.4 Indien de Opdrachtgever niet binnen de in lid 3 opgenomen termijn van twee (2) weken heeft gereclameerd, dan geldt de factuur als aanvaard.

11.5 Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag op basis van de factuur niet tijdig heeft voldaan binnen twee (2) weken na factuurdatum, dan is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag zowel de wettelijke handelsrente ex. artikel 6:119a BW verschuldigd, als buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 500,- (zegge: vijfhonderd euro).

11.6 Door de Opdrachtgever gedane betalingen zullen eerst in mindering strekken op de verschuldigde buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tot slot op de verschuldigde hoofdsom. Indien de Opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat, zullen betalingen steeds – met inachtneming van het bepaalde in dit artikel –in mindering strekken op de oudste openstaande factuur.

11.7 Ikverzekerhetbeste.nl is te allen tijde gerechtigd op haar eerste verzoek zekerheid van betaling te verlangen van de Opdrachtgever c.q. een voorschot te verlangen en/of tussentijdse betalingen, een en ander te bepalen door Ikverzekerhetbeste.nl, bij gebreke waarvan Ikverzekerhetbeste.nl gerechtigd is de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Ikverzekerhetbeste.nl dienaangaande op enigerlei wijze in verzuim is, een en ander onverminderd het recht van Ikverzekerhetbeste.nl op nakoming van de Overeenkomst en op volledige schadevergoeding.

11.8 De Opdrachtgever heeft geen recht op opschorting van betaling of verrekening, tenzij de Opdrachtgever een consument is. 1. Aansprakelijkheid

12.1 Ikverzekerhetbeste.nl zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Ikverzekerhetbeste.nl zal zich naar beste vermogen inzetten om de belangen van de Opdrachtgever te bevorderen, waarbij de Diensten naar beste vermogen worden uitgevoerd.

12.2 De totale aansprakelijkheid van Ikverzekerhetbeste.nl ter zake van iedere Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Ikverzekerhetbeste.nl wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal tot maximaal de totale factuurwaarde over drie (3) maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

12.3 Ikverzekerhetbeste.nl is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in lid 2, niet aansprakelijk voor enige schade die: a. bij een correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is; b. het gevolg is van de door omstandigheden geëiste spoed; c. het gevolg is van de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens, documenten en informatie, zoals bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden; d. het gevolg is van onjuistheden en/of onvolkomenheden die zijn ontstaan bij de verzending of overdracht van gegevens, documenten en informatie door de Opdrachtgever aan Ikverzekerhetbeste.nl als gevolg van een gebrek aan en/of onjuist gebruik van het daarbij door de Opdrachtgever gehanteerde communicatiemiddel.

12.4 Het in lid 2 bedoelde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en slechts voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ikverzekerhetbeste.nl.

12.5 Aansprakelijkheid van Ikverzekerhetbeste.nl voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, verlies van orders, gemis aan omzet en schade die het gevolg is van de door of namens de Opdrachtgever verstrekte bestanden, gegevens en informatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

12.6 Aansprakelijkheid van Ikverzekerhetbeste.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst kan slechts ontstaan indien en wanneer de Opdrachtgever Ikverzekerhetbeste.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is gesteld en Ikverzekerhetbeste.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die Ikverzekerhetbeste.nl in staat stelt adequaat te reageren.

12.7 De Opdrachtgever vrijwaart Ikverzekerhetbeste.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

12.8 Indien de Opdrachtgever aan Ikverzekerhetbeste.nl informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat deze informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en bestanden.

12.9 De Opdrachtgever vrijwaart Ikverzekerhetbeste.nl voor eventuele aanspraken van derden, daaronder begrepen personen werkzaam bij de Opdrachtgever, die in verband met of als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade geheel of gedeeltelijk aan Ikverzekerhetbeste.nl kan worden toegerekend.

12.10 De Opdrachtgever vrijwaart Ikverzekerhetbeste.nl c.q. zal Ikverzekerhetbeste.nl schadeloosstellen voor aan Ikverzekerhetbeste.nl door toezichthouders opgelegde boetes in verband met een schending van verplichtingen voortvloeiende uit de wet en die schending een gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Opdrachtgever c.q. door Opdrachtgever ingeschakelde derden. Deze boetes zullen door Ikverzekerhetbeste.nl worden doorbelast aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is alsdan gehouden een bedrag gelijk aan de boete(s) vermeerderd met rente en kosten binnen twee (2) weken na ontvangst van de factuur van Ikverzekerhetbeste.nl aan Ikverzekerhetbeste.nl te voldoen. 1. Geheimhouding

13.1 Behoudens schriftelijke toestemming van de andere partij zijn partijen verplicht om zowel voor het aangaan van de Overeenkomst, tijdens de duur van deze Overeenkomst als te eniger tijd na beëindiging daarvan, geheimhouding te betrachten jegens een ieder met betrekking tot alle, op welke wijze dan ook ter kennis van partijen of de door hun ingezette personen gekomen vertrouwelijke gegevens omtrent bedrijfsaangelegenheden van de andere partij, in de ruimste zin des woord, waarvan redelijkerwijs begrepen kan worden dat openbaarmaking daarvan de andere partij kan schaden in haar belangen.

13.2 Partijen zullen de vertrouwelijke gegevens van de andere partij uitsluitend gebruiken voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

13.3 Indien de ontvangende partij als gevolg van een wettelijke verplichting gehouden is om vertrouwelijke gegevens van de andere partij aan een derde te verstrekken zal die partij voorafgaand aan de verstrekking van de vertrouwelijke gegevens de andere partij informeren over de verplichte verstrekking en zullen partijen – voor zover dat mogelijk is – met elkaar in overleg treden teneinde de verstrekking van vertrouwelijke gegevens tot een minimum te beperken. Tevens zal de partij die gehouden is vertrouwelijke gegevens van de andere partij aan een derde te verstrekken, kopieën maken van de te vertrekken gegevens.

13.4 Alle door de Opdrachtgever aan Ikverzekerhetbeste.nl verstrekte informatie is en blijft eigendom van de Opdrachtgever. Ikverzekerhetbeste.nl zal de verkregen informatie uitsluitend met schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever kopiëren of anderszins verveelvoudigen dan wel overdragen.

13.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst, alsmede op eerste verzoek van de partij die vertrouwelijke gegevens heeft verstrekt aan de andere partij, zal de ontvangende partij op eigen kosten: a. vertrouwelijke gegevens van de verstrekkende partij aan de verstrekkende partij retourneren; en/of b. vertrouwelijke gegevens van de verstrekkende partij vernietigen, indien en voor zover de verstrekkende partij de ontvangende partij daartoe specifiek heeft verzocht; en c. schriftelijk aan de verstrekkende partij bevestigen dat alle vertrouwelijke gegevens van de verstrekkende partij conform haar verzoek zijn geretourneerd dan wel vernietigd. 13.6 Onder vertrouwelijke gegevens dan wel vertrouwelijke informatie als bedoeld in dit artikel wordt niet verstaan: (a) informatie die reeds in het bezit was van de ontvangende partij op het moment dat die informatie door de verstrekkende partij werd verstrekt; (b) informatie van algemene bekendheid; (c) informatie die is verkregen van een derde die gerechtigd was de informatie te verschaffen; (d) informatie die de ontvangende partij zelf heeft ontwikkeld zonder gebruikmaking van vertrouwelijke informatie van de verstrekkende partij; dan wel (e) informatie die op grond van een wettelijke verplichting openbaar wordt gemaakt dan wel ter beschikking gesteld dient te worden. 1. Intellectuele Eigendomsrechten

14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de Overeenkomst door partijen beschikbaar gestelde informatie berusten uitsluitend bij de partij die de betreffende informatie beschikbaar heeft gesteld. 14.2 De Opdrachtgever staat er jegens Ikverzekerhetbeste.nl voor in om alle aan Ikverzekerhetbeste.nl dan wel aan haar leveranciers en licentiegevers dan wel aan enige andere Derde toekomende intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en licentierechten, welke in verband staan met de Overeenkomst en de door Ikverzekerhetbeste.nl aan de Opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens en documenten (waaronder computerprogramma’s, rapporten, adressenbestanden en opleidingsprogramma’s) te respecteren. 1. Overmacht

15.1 Ikverzekerhetbeste.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

15.2 Ikverzekerhetbeste.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ikverzekerhetbeste.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.

15.3 Ikverzekerhetbeste.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan [drie [(3)] maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.4 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake van overmacht bij Ikverzekerhetbeste.nl indien de volgende situaties zich voordoen: alle omstandigheden als gevolg waarvan de uitvoering van de Overeenkomst, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd en die buiten de wil van Ikverzekerhetbeste.nl is gelegen, en waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend is begrepen: storingen in het computernetwerk van Ikverzekerhetbeste.nl, energie storingen bij Ikverzekerhetbeste.nl, storingen in het telefoonnetwerk van Ikverzekerhetbeste.nl, ontploffingen, staking van Agenten en/of andere medewerkers in dienst bij Ikverzekerhetbeste.nl, meer dan gemiddeld ziekteverzuim bij de Agenten, brand en maatregelen van Nederlandse of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de Overeenkomst bezwaarlijk of kostbaarder maken dan bij het aangaan van de Overeenkomst te voorzien was. 1. Toepasselijk Recht / Geschillen

16.1 Elke Overeenkomst tussen Ikverzekerhetbeste.nl en de Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.

16.2 Elk en ieder geschil dat ontstaat uit – of in verband met – de Overeenkomst, of enige wijziging daarvan zal alleen worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem. 1. Vindplaats en wijziging voorwaarden

17.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te [Amsterdam].

17.2 De laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst is steeds van toepassing.1